KRM

Generelle smittevernråd ved ringmerking av fugl

Utbrudd av høypatogen fugleinfluensa

Generelle smittevernråd ved ringmerking av fugl

Når det påvises høypatogen fugleinfluensa (HPAI) og subtyper av dette (H5N8 m.fl), eller andre mutasjoner av dette eller beslektede virus, bør ringmerking av vannfugl (skarv, hegrer, svaner, gjess, ender, rikser, vadefugler og måker), samt hønsefugler, kråkefugler og rovfugl opphøre i det området viruset er påvist. Disse artsgruppene er de som lettest blir smittet og er derfor en kilde til smittespredning videre.

Når det gjelder andre fuglearter eller områder:

Ringmerking av spurvefugler kan pågå som før, men vi ønsker fokus på gode rutiner omkring hygiene. Det er ingen kjente tilfeller av smitte med HPAI (H5N8) til mennesker. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for slik smitte som svært lav. Likevel bør du altså ta forhåndsregler for å redusere risikoen ytterligere. Husk at disse reglene også er viktige for å hindre spredning av mange andre infeksjonssykdommer, som fugler kan være bærere av. Ringmerkere og andre fuglekikkere kan gi verdifulle bidrag til overvåkingen av ulike sykdommer, ved å være observante og spesielt se etter syke/døde fugler i sine nærområder. Følg imidlertid alltid lokale og nasjonale retningslinjer. Råd for kontakt med fugler i forbindelse med ringmerking;

  • Vask hender grundig med såpe og vann og bruk smittevernsutstyr (hansker og maske) ved håndtering av antatt sykt vilt.
  • Vask jevnlig utstyret som benyttes i forbindelse med ringmerking av fugl.
  • Hold arbeidssted, hvor fuglene merkes og registreres (rom hvor fugler holdes i bur/ringmerkes) og oppholdssted som bolig atskilt (stue/kjøkken/spisested). Bring ikke fugler inn dit.
  • Åpne sår på hender må tildekkes og renses grundig.
  • Ringmerking bør foregå utendørs. Dette blir likevel for de enkelte ringmerkingsmiljøene en avveining mellom merkers risiko for eksponering og fuglenes behov for ro og kontrollerte forhold under merking.
  • Selvdød fugl skal meldes til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 så raskt som mulig.

Ved høyere smitterisikonivå vil Miljødirektoratet formidle utvidede hensyn, eventuelt nedlegge forbud mot ringmerking for en periode. En slik situasjon vil bli varslet gjennom Mattilsynet sine varslingsrutiner, herunder til Museum Stavanger/ Ringmerkingssentralen og formidlet ut til gruppeledere, ringmerkingsstasjoner og ringmerkere i Norge. Dette gjelder utbrudd av alle smittsomme sykdommer blant fugl, også der mennesker ikke er kjent som mottakelig for smitte.