KRM

Gjenfunn på furukorsnebb

Det første gjenfunnet på over 51 år!

Sjeldent langdistansefunn på furukorsnebb

En furukorsnebb som ble ringmerket på Utsira i Rogaland 27. september 2017, ble gjenfunnet 1. mai i år ved Långselnan i Dalarna, Sverige. det var kun eldre rester av fuglen som ble funnet, trolig hadde den omkommet i løpet av høsten 2019. Fuglen fra Utsira er kun det andre distansefunnet som foreligger på norskmerket furukorsnebb. Foruten fem lokale funn i Rogaland, forelå det fra tidligere kun ett ordentlig langdistanse funn, det var en fugl som ble ringmerket som reirunge i Surnadal i 1964 og gjenfunnet i Jämtland i 1967.

Gjenfunn på norskmerkede furukorsnebb.

Som navnet tilsier så er furukorsnebb nært knyttet til furuskogen, og er blitt funnet hekkende i furuskog over det meste av Norge. Hekkebestanden i Fennoskandia vil kunne variere mellom år som følge av frøsettingen til furu. Furukorsnebb har ikke noe regulært trekk og forflytter seg som regel innenfor sitt normale utbredelsesområde på næringssøk. Enkelte år kan furukorsnebb opptre i store antall i områder hvor den normalt ikke er tallrik. Disse invasjons-bevegelsene går som regel mot vest og utløses av svikt i næringstilgangen i skogsområdene i øst. I enkelte invasjons-år kan den opptre i blandingsflokker med slektningen grankorsnebb, men ikke nødvendigvis, begge artene kan ha invasjoner i år hvor det er lite fugl av den andre arten på farten.

Det er ringmerket langt færre furukorsnebb enn grankorsnebb her til lands. Per dags dato er det ringmerket 885 furukorsnebb i Norge. 80 prosent av disse i løpet høstmånedene når flokkene har nådd ut til kysten og er blitt merket på fuglestasjonene. Trekktoppen langs kysten ligger mellom ultimo september til primo november. Antallet som blir ringmerket varierer naturlig mellom nok som følge av den uregelmessige forekomsten. Toppåret er helt tilbake i 1962 hvor en stor invasjon fant sted og hvor flokkene også nådde De britiske øyer og kontinentet. Det foreligger svært få gjenfunn på ringmerkede furukorsnebb, noe som nok skyldes at de flokkene som har opptrådt langs kysten på høsten returnerer om vinteren og våren tilbake til de store skogsområdene i øst hvor sjansene for at de gjenfinnes er svært lav.

Antall furukorsnebb ringmerket i Norge mellom 1951 og 2019. Det årlige antallet varierer mye. Fuglen fra Utsira ble ringmerket i forbindelse med en av de større invasjonene av arten de siste årene.

Antall furukorsnebb og grankorsnebb ringmerket per år sammenlignet med det gjennomsnittlige antallet i perioden 1951-2019. Ringmerkingstallene viser tydelig at det hvilke år det har vært invasjonsbevegelser blant korsnebbene. Furu- og grankorsnebb har noen sammenfallende topper, men også noen år hvor det kun er en av artene som har opptrådt i større antall.

Trekktopp for furukorsnebb på høsten. Antall ringmerket fordelt på 10 dagers perioder.